English | Polski
O Gryfinie

 
Gmina Gryfino leży w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, w obszarze aglomeracji szczecińskiej oraz w strefie przygranicznej. O jej szczególnym położeniu decyduje bezpośrednie sąsiedztwo Szczecina, jako dużego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz bliskość Berlina. Przygraniczne położenie gminy wiąże się z zainteresowaniem mieszkańców Niemiec ofertą usług, rekreacji i wypoczynku, a także sferą produkcji w wybranych dziedzinach.

Jedną z najważniejszych cech geograficznego położenia gminy jest jej dostępność komunikacyjna. Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej.

Gmina leży w pobliżu skrzyżowania dwóch ważnych szlaków międzynarodowego systemu dróg wodnych, E30 na Odrze - Odrzańskiej Drogi Wodnej i E70 na kanale Hawela-Odra i dalej Warcie, Noteci i Kanale Bydgoskim. Pierwsza z nich, na kierunku północ południe, zapewnia połączenie terenów Górnego Śląska z portami morskimi Polski, Niemiec, Rosji i Skandynawii w basenie Morza Bałtyckiego. Druga, na kierunku wschód - zachód umożliwia połączenie systemu żeglugowego doliny Wisły z drogami wodnymi Niemiec i Europy Zachodniej.

Obszar gminy leży na skrzyżowaniu głównych korytarzy komunikacyjnych zachodniego pogranicza Polski - autostrady A6 i planowanej drogi szybkiego ruchu S3. Autostrada A-6 prowadzi do przejścia granicznego w Kołbaskowie i dalej w kierunku Berlina. Droga ta przenosi znaczną część ruchu w skali całej zachodniej granicy Polski, stanowiąc istotny korytarz tranzytowy południowego wybrzeża Bałtyku. Znana jest inicjatywa przedłużenia jej do Goleniowa. Planowana droga S3, ma w przyszłości połączyć kraje Skandynawii z południem Europy, w ciągu europejskiego korytarza komunikacyjnego E65. Zlokalizowany w pobliżu północnej granicy gminy planowany węzeł łączący tą drogę z istniejącym odcinkiem autostrady A6 stanie się głównym ogniwem systemu transportowego aglomeracji szczecińskiej. Gryfino leży również na trasie magistrali kolejowej Szczecin – Wrocław. Miasto Gryfino jest lokalnym centrum administracyjnym z siedzibą powiatu i gminy.

Planowana droga S3 zmieni w sposób istotny drogowy układ komunikacyjny całej aglomeracji szczecińskiej. Lokalizacja węzła drogowego Gryfino będzie miała również ogromny wpływ na aktywizację terenów położonych zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i wzdłuż lokalnych ciągów komunikacyjnych z nim powiązanych z miastem Gryfino włącznie. Potencjał terenów w sąsiedztwie węzła zmieni się diametralnie. Jednocześnie potrzeba przyspieszenia rozwoju gospodarczego gminy oraz pozostałe walory przestrzeni społeczno - ekonomicznej sprzyjają lokalizacji na jej terenie obszarów zwiększonej aktywności gospodarczej. Połączenie tych czynników leży u podstaw koncepcji lokalizacji terenów przemysłowych w rejonie Gardna.

 


 
Angielska wersja »  O Gryfinie
Gmina Gryfino

copyrights 2008 Gmina Gryfino | Design by deep line

Powered by ICOR