English | Polski
Zachodniopomorskie

 

Województwo Zachodniopomorskie liczy 114 gmin (w tym 11 miejskich, 51 miejsko-wiejskich, 52 wiejskich), 18 powiatów i 3 miasta na prawach powiatów. Na terenie województwa wyodrębniono 2 podregiony NTS 3: koszaliński i szczeciński.

Nadgraniczne położenie województwa determinuje udział w międzynarodowych projektach współpracy w ramach m.in. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach współpracy transgranicznej z partnerami niemieckimi  i szwedzkimi główną rolę odgrywa Euroregion Pomerania.

Warunki naturalne Pomorza Zachodniego wpłynęły na ukształtowanie sieci osadniczej, skal dającej się z 62 miast i 3173 wsi oraz inne jednostek osadniczych, na rodzaj i lokalizację przemysłu, na rozwój m.in. gospodarki morskiej, rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy rekreacyjnej, sanatoryjnej i wypoczynkowej. Atrakcyjność turystyczną województwa podnoszą dodatkowo zabytki architektury i obiekty świadczące o bogatym dziedzictwie kulturowym regionu.

W realizacji strategii rozwoju województwa, Szczeciński Obszar Metropolitalny odgrywa szczególną rolę, gdyż jako centrum skupiające instytucje biznesowe i edukacyjne, stanowi główną lokomotywę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz dysponuje potencjałem do pobudzania innowacji.  Jednym z elementów mającym bezpośredni wpływ na podnoszenie konkurencyjności metropolii jest powstawanie atrakcyjnych stref inwestycyjnych.

 


 
Angielska wersja »  Zachodniopomorskie
Gmina Gryfino

copyrights 2008 Gmina Gryfino | Design by deep line

Powered by ICOR