English | Polski
Tereny przemysłowe - Gardno

Wskazanie lokalizacji Parku Przemysłowego w rejonie miejscowości Gardno, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego Gryfino wynika z predyspozycji terenu i jest kontynuacją wcześniejszych założeń planistycznych. Teren ten został wskazany pod lokalizację planowanego Parku Przemysłowego ze względu na położenie w rejonie węzła komunikacji drogowej, uwarunkowania funkcjonalne i stosunkowo małe ograniczenia przyrodnicze. Węzeł komunikacyjny Gryfino na realizowanej drodze S3 zapewni w najbliższej przyszłości dogodne połączenie terenów gminy Gryfino z krajową i europejską siecią dróg szybkiego ruchu. Położenie na skrzyżowaniu głównych kierunków korytarzy komunikacyjnych euroregionu stwarza szczególny potencjał tej lokalizacji.

Wnioskowany obszar położony jest we wschodniej części gminy Gryfino, pomiędzy miejscowościami Gardno, Wysoka Gryfińska. Żelisławiec i Drzenin. Obejmuje tereny przyległe do trasy projektowanej drogi S3 w sąsiedztwie projektowanego węzła Gryfino, oraz istniejącej drogi wojewódzkiej nr 120 Granica Państwa - Gryfino – Stare Czarnowo.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za lokalizacją nowych obszarów inwestycyjnych w obszarze gminy Gryfino jest fakt bezpośredniej bliskości Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.  Taka bliskość ogromnego wytwórcy energii elektrycznej i deklaracje ZEDO S.A. do włączenia się w proces uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej w Gardnie skutkuje dla przyszłych inwestorów możliwościami obniżenia kosztów związanych poboru energii.

Lokalizacja terenów przemysłowych jest kluczową inwestycją nakierowaną na rozwój gminy Gryfino a przede wszystkim regionu. Gmina Gryfino jest w stanie zapewnić atrakcyjne tereny o różnych funkcjach niezbędnych do nowoczesnego funkcjonowania parków przemysłowych. W bliskości terenów produkcyjno – usługowych w Gardnie planowana jest rezerwa terenów pod funkcje mieszkaniowe i usługowe. Walory środowiska naturalnego powodują, że możliwym jest wyznaczenie i zapewnienie szerokich terenów rekreacyjnych przylegających do nowo lokalizowanych funkcji produkcyjnych i mieszkalno – usługowych. Tak przygotowany obszar ma zapewnić jak najlepsze warunki dla przyszłych inwestorów, którzy uzyskają możliwość realizacji swych przedsięwzięć w obszarze nowoczesnego parku czwartej generacji (mogącego stanowić pewnego rodzaju kompletny organizm). Poszanowanie naturalnego środowiska, wpisanie projektu w istniejący krajobraz to niepodważalne dodatkowe walory tej lokalizacji, niepowtarzalne w innych regionach kraju.

Tereny inwestycyjne przedzielone są drogą wojewódzką nr 120 na dwie zasadnicze części. Przyjęto założenie podziału terenu na kilka wydzieleń o różnej wielkości. W północnej części GPP wyodrębniono zwarty teren 01P o największej powierzchni, ok. 110 ha przeznaczony dla największego inwestora. Na południe od drogi 120 z terenu o łącznej powierzchni 157 – 190 ha wydzielone zostały mniejsze tereny 02P, 03P, 04P, 05P, 06P, 07P i 08P o powierzchni od 10 do 40 ha z możliwością ich elastycznego podziału na mniejsze działki w zależności od potrzeb inwestorów. Zakłada się, że minimalna powierzchnia działki to 10 ha.

Wstępnie przyjęto lokalizację zakładów w trzech grupach funkcjonalnych zróżnicowanych rodzajem technologii i zapotrzebowaniem na media. W pierwszej grupie przewidziano 6 zakładów o technologii wymagającej większego zapotrzebowania na media np. przetwórstwa spożywczego. W drugiej grupie 10 zakładów o mniejszym zapotrzebowaniu na media, w tym zakładów technologii wyższych. W trzeciej grupie 4 centra logistyczne i magazynowe. Należy rozważyć możliwość reaktywowania linii kolejowej do Drzenina do celów transportu towarowego.

Po zachodniej stronie drogi S3 przewidziano tereny mieszkaniowo – usługowe o łącznej powierzchni 97 ha, w tym działki ANR o łącznej powierzchni 64 ha i działki należące do osób prywatnych o łącznej powierzchni 33 ha. Na cele mieszkaniowe, przede wszystkim budownictwo jednorodzinne, przewidziano tereny o powierzchni ok. 47 ha, co pozwoli na wydzielenie, co najmniej 200 działek budowlanych w ekstensywnej zabudowie, w tym ok. 140 na terenach Agencji Nieruchomości Rolnych. Przy kolejnych 200 działkach zlokalizowanych na terenie miasta Gryfina i pozostających w zasobach gminy, można mówić o znacznej podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

 
Angielska wersja »  Tereny przemysłowe
Gmina Gryfino

copyrights 2008 Gmina Gryfino | Design by deep line

Powered by ICOR