English | Polski
Programy pomocowe

 

Programy pomocowe w gminie Gryfinie

Gmina Gryfino posiada dwa programy pomocowe dla przedsiębiorców dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości:

 1. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach pomocy de minimis
 2. Uchwała w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

  Obie uchwały weszły w życie 6 lipca 2007 roku i obowiązywać będą do 31 grudnia 2013 roku.

  Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis dotyczy udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, jeżeli wnioskujący przedsiębiorca nie przekroczył pułapu otrzymanej pomocy wraz z wnioskowaną w ciągu trzech lat podatkowych w wysokości 200.000 EURO. W przypadku podmiotu gospodarczego działającemu w sektorze transportu drogowego taka pomoc nie może przekroczyć 100.000 EURO.
  Zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidziane w uchwale dotyczą gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należących do przedsiębiorców bądź dzierżawionych przez przedsiębiorców na podstawie umowy z Gminą Gryfino.
  Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia, jeżeli:

  1. wybuduje nowy obiekt związany z działalnością gospodarczą;
  2. zakupi istniejące przedsiębiorstwo, przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwa powstałe w wyniku przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej;
  3. rozbuduje istniejące już przedsiębiorstwo;
  4. powiększy stan zatrudnienia

Zwolnienie przysługuje także przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą po wejściu w życie uchwały, posiadającemu dotychczas status osoby bezrobotnej.

Wysokość oraz okres zwolnienia:

 1. W przypadku dokonania inwestycji wynosi 5 lat ,a jego wysokość od 80% wymiaru podatku od nieruchomości w pierwszym roku zwolnienia do 35% wymiaru podatku od nieruchomości w piątym roku zwolnienia. Zwolnienie dotyczy wymiaru podatku od nieruchomości za nowo powstałe przedmioty opodatkowania;
 2. W przypadku zatrudnienia nowych pracowników okres zwolnienia wynosi 3 lata i kształtuje się od 40% wymiaru podatku od nieruchomości w pierwszym roku zwolnienia do 60% wymiaru podatku od nieruchomości w trzecim roku zwolnienia;
 3. W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą zwolnienie z podatku do nieruchomości wynosi 80% wymiaru podatku od nieruchomości i trwa rok czasu.


The resolution on the regional aid regulates detailed rules of granting the aid  in accordance with a Commission directive (WE) Nr 1628/2006 of 24.10.2006 ((Law Gazette UE L 302 p. 29 of 1 November 2006 ).

The directive above  includes definitions, to which the aid programme approved by the Municipal Board in Gryfino refers.
 
Uchwała w sprawie pomocy regionalnej reguluje szczegółowe zasady udzielania tej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24.10.2006 roku (Dz.U.rz UE L 302 str. 29 z 1 listopada 2006 roku). Powyższe rozporządzenie zawiera definicje, do których odnosi się program pomocowy przyjęty przez Radę Miejską w Gryfinie. Warunkiem udzielenia pomocy jest zgłoszenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy, zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, zobowiązanie się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres co najmniej trzech lat od momentu, kiedy cała inwestycja zostanie ukończona, zobowiązanie się do tego, iż aktywa niematerialne i prawne kwalifikujące się do pomocy będą wykorzystywane tylko w zakładzie otrzymującym pomoc, muszą uznane za aktywa podlegające amortyzacji, będą nabyte od osób trzeich na warunkach rynkowych, będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 la lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, miejsca pracy związane z inwestycją będą stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, miejsca pracy zostaną stworzone w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji i każde miejsce pracy będzie utrzymane przez okres 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedsiębiorca musi zakończyć inwestycję w okresie 36 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy.
Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej (stosunek ekwiwalentu brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) w Gminie Gryfino wynosi 40%. W odniesieniu do pomocy dla inwestycji początkowej przyznawanej małym przedsiębiorcom maksymalna intensywność pomocy może ulec podwyższeniu o 20 punktów procentowych, a w odniesieniu do pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorcom – o 10 punktów procentowych. 
Warunkiem przyznania pomocy jest:

 1. Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:

  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000 EURO lub;
  2. zainwestowanie  ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 3 nowych miejsc pracy zwiażanych z nową inwestycją;
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo – technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 15.000 EURO.
 2. Dla średnich przedsiębiorców:

  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 EURO lub;
  2. zainwestowanie  ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 40.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 15 nowych miejsc pracy zwiażanych z nową inwestycją;
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo – technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 30.000 EURO.
 3. Dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1 i 2:

  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 300.000 EURO lub;
  2. zainwestowanie  ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 30 nowych miejsc pracy zwiażanych z nową inwestycją;
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo – technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 200.000 EURO.

Uchwała dotycząca pomocy regionalnej umożliwia także pomoc na duży projekt inwestycyjny. Przez duży projekt inwestycyjny rozumie się nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50.000.000 EURO, przy czym:

 1. koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny;
 2. środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji produktu lub produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

Treść obu uchwał jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfino

 


 
Angielska wersja »  Programy pomocowe
Gmina Gryfino

copyrights 2008 Gmina Gryfino | Design by deep line

Powered by ICOR